Prehliadková povinnosť

Bezpečné pracovné prostriedky

Zákon 124/2006 ( N.V. SR  392/2006) vyžaduje od zamestnávateľov, aby pre svojich zamestnancov a pre svoje pracoviská zabezpečovali iba pracovné prostriedky, ktoré spĺňajú základné požiadavky bezpečnosti práce  a vyhovovali pre bezpečný výkon práce.

Sicherheitshelm mit Ohrsch�tzer

Pre Vás to znamená:

  • pracovné prostriedky vyhovujú zákonom a technickým normám
  • pracovné prostriedky sa kontrolovali
  • výsledok kontroly sa zdokumentoval

Krause pre Vás poskytne:

  • Predpisy a normy
  • Rebríky a pódia ( typy a definície )
  • Požiadavky pre rebríky a pódia
  • Bezpečné používanie
  • Možnosť opráv
  • Test
  • Osvedčenie